Algemene voorwaarden

1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
 2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Puur Lieke fotografie en (rechts)personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten.
 3. Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.
 4. Fotograaf: Lieke Kruishaar. Puur Lieke fotografie
 5. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
 6. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.
 7. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912
 8. Aw: Auteurswet 1912

Artikel 2. Toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en (rechts)personen, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
 2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Aanbod

 1. Fotograaf kan mondeling een aanbod of prijsopgave geven maar wordt altijd schriftelijk aangeboden.
 2. Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk. Na of bij aanvaarding wordt tussen partijen een schriftelijke overeenkomst opgesteld.
 3. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 30 dagen na de datum waarop fotograaf het aanbod deed.
 4. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene verandering in de werkzaamheden of producten. Puur Lieke fotografie zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

 1. De opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. 
 2. Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken.
 3. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

 1. Puur Lieke fotografie zal de opdracht naar het beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotografie opdracht. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
 3. Fotograaf levert de foto’s uit in de door normaal gebruikelijke stijl, waarbij beeldbewerking wordt toegepast. Fotograaf levert een eigen selectie van de foto’s, waarop het (rechts)personen geen invloed heeft.
 4. Het (rechts)personen mag altijd een wensenlijst en voorbeelden aanleveren aan Puur Lieke fotografie waarin gewenste beelden of stijl zijn aangegeven. Puur Lieke fotografie zal altijd proberen om deze beelden te vervaardigen, maar is daarbij mede afhankelijk van de omstandigheden en kan niet garanderen dat deze foto’s geleverd kunnen worden.

Artikel 6. Levering

 1. Foto’s worden, tenzij anders overeengekomen, digitaal aangeleverd via WeTransfer.
 2. Puur Lieke fotografie levert uitdrukkelijk geen onbewerkte bestanden. Fotograaf levert enkel de door hem gemaakte en bewerkte selectie van foto’s als eindproduct.
 3. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door Puur Lieke fotografie vastgesteld.

Artikel 7. Vergoeding

 1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
 2. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde werk.
 3. Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal fotograaf dit doorberekenen aan de opdrachtgever.
 4. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de gebruikelijk door fotograaf gehanteerde prijzen.
 5. Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn voor particulier inclusief BTW. Voor bedrijven exclusief BTW.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

 1. Fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag binnen een betalingstermijn van 30 dagen betalen. 
 2. De aanbetaling voor de opdracht, dient in elk geval 14 dagen voorafgaand aan de aanvang van deze opdracht voldaan te zijn. Indien de in dit lid bedoelde betaling binnen de daarin gestelde termijn uitblijft, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden.
 3. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever, wordt de aanbetaling door fotograaf niet vergoed.
 4. Indien een betaling niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, zijn over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd.
 5. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde of te vervaardigen werkzaamheden of producten. Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen recht op korting of restitutie.

Artikel 9. Opschorting, ontbinding en annulering

 1. Indien een betaling niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al diens werkzaamheden ten behoeve van de opdracht opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
 2. Indien de opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
 3. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever brengt fotograaf de aanbetaling voor de opdracht in rekening.
 4. In geval van annulering van een opdracht of een deel van een opdracht binnen 48 uur voor de geplande opdracht heeft Puur Lieke fotografie recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.

Artikel 10. Klachten

 1. Klachten over de geleverde producten, de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een betaling dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan Puur Lieke fotografie.
 2. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. Puur Lieke fotografie zal ten alle tijden reageren op de klacht.

Artikel 11. Auteursrecht

 1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotograaf, tenzij anders overeengekomen.
 2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen berust bij fotograaf.
 3. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal.
 4. De opdrachtgever verkrijgt van fotograaf een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd, om de werken te verveelvoudigen en openbaar te maken.
 5. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
 6. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen aan fotograaf voor het inzenden van foto’s ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
 7. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te ne-men.Artikel 12. Portretrecht

 1. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal.
 2. Fotograaf zal de foto’s niet aan derden verkopen.
 3. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.
 2. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn, noch is fotograaf aansprakelijk voor het ontbreken van foto’s of filmmateriaal.
 3. Fotograaf zal de geleverde materialen maximaal 1 jaar bewaren. Fotograaf is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van bestanden die fotograaf aan het (rechts)personen geleverd heeft.
 4. De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het betalingsbedrag.

Artikel 14. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

 1. Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Puur Lieke fotografie aan de opdrachtgever medegedeeld.
 3. Indien de opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen.

Artikel 15. Rechts- en forumkeuze

 1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
 2. Op alle rechtsverhoudingen tussen fotograaf en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16. Privacy/geheimhouding

 1. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Puur Lieke respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en behandelt alle persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig. De persoonlijke gegevens worden niet aan derden bekend gemaakt, verkocht of verhuurd tenzij hier wettelijk om gevraagd wordt.
 2. Alle foto’s in onze promotionele uitingen zijn geplaatst met uitdrukkelijke toestemming aan Puur Lieke. Mocht er onverhoopt een beelddrager op de website van Puur Lieke gepubliceerd zijn waar geen toestemming voor gegeven is dan kunt u hiervoor direct contact met Puur Lieke ondernemen.

Contact